شهید بهمن طهماسبی پور

شهید بهمن طهماسبی پور
تولد: 1344

شهادت: 1365

محل تولد: شوش

محل شهادت: خوزستان

شهید هوشنگ مظفری

شهید هوشنگ مظفری
تولد: 1349

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

شهید سیدمحمد حسن سطورچی زاده

شهید سیدمحمد حسن سطورچی زاده
تولد: 1348

شهادت: 1359

محل تولد: خرمشهر

محل شهادت: سوسنگرد- اهواز

شهید حسین مریدی

شهید حسین مریدی
تولد: 1346

شهادت: 1366

محل تولد: شوش

محل شهادت: جزيره مجنون

شهید عبدالله ظهیری

شهید عبدالله ظهیری
تولد: 1345

شهادت: 1361

محل تولد: شوش

محل شهادت: خوزستان

شهید حسن طلیل زاده

شهید حسن طلیل زاده
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: شوش

محل شهادت: خوزستان

شهید علاء ظاهری

شهید علاء ظاهری
تولد: 1347

شهادت: 1365

محل تولد: شوش

محل شهادت: خوزستان

شهید سید مجید رحمانی

شهید سید مجید رحمانی
تولد: 1342

شهادت: 1361

محل تولد: شوش

محل شهادت: خوزستان

شهید نصرالله طحان پسران دزفولی

شهید نصرالله طحان پسران دزفولی
تولد: 1340

شهادت: 1361

محل تولد: دزفول

محل شهادت: خوزستان

شهید شعبانعلی امیدپور

شهید شعبانعلی امیدپور
تولد: 1341

شهادت: 1362

محل تولد: ایذه

محل شهادت: خوزستان

شهید کاظم قهرمانی

شهید کاظم قهرمانی
تولد: 1346

شهادت: 1367

محل تولد: دزفول

محل شهادت: جزیره مجنون

شهید علیرضا قوچعلی نژاد

شهید علیرضا قوچعلی نژاد
تولد: 1346

شهادت: 1367

محل تولد: دزفول

محل شهادت: زبیدات

شهید هاجر فرخی (سلجوزاده)

شهید هاجر فرخی (سلجوزاده)
تولد: -----

شهادت: 1359

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شهید غلامرضا سگیر

شهید غلامرضا سگیر
تولد: 1344

شهادت: 1363

محل تولد: دزفول

محل شهادت: ----

شهید عذرا سگیر

شهید عذرا سگیر
تولد: 1347

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شهید عبدالرحیم سگیر (احرار)

شهید عبدالرحیم سگیر (احرار)
تولد: 1337

شهادت: 1361

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دشت عباس

شهید رجبعلی رحمن زاده (توکلی پور)

شهید رجبعلی رحمن زاده (توکلی پور)
تولد: 1346

شهادت: 1366

محل تولد: آبادان

محل شهادت: ابوالحسن

شهید مصطفی رجول دزفولی

شهید مصطفی رجول دزفولی
تولد: 1345

شهادت: 1359

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول- مسجد نجفیه

شهید عزیز رجول دزفولی

شهید عزیز رجول دزفولی
تولد: ----

شهادت: 1363

محل تولد: دزفول

محل شهادت: جزیره مجنون

شهید سیدحسین رجبی

شهید سیدحسین رجبی
تولد: 1344

شهادت: 1361

محل تولد: دزفول

محل شهادت: پاسگاه صفریه

شهید حسین رجبی

شهید حسین رجبی
تولد: 1344

شهادت: 1364

محل تولد: دزفول

محل شهادت: عراق- فاو

شهید علی رجب کمری

شهید علی رجب کمری
تولد: 1295

شهادت: 1359

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شهید مجتبی رجب قورچی

شهید مجتبی رجب قورچی
تولد: ----

شهادت: 1367

محل تولد: دزفول

محل شهادت: ----

شهید احمد رجب خشگیر

شهید احمد رجب خشگیر
تولد: 1339

شهادت: 1359

محل تولد: دزفول

محل شهادت: بستان

شهید حاجی رجب پور

شهید حاجی رجب پور
تولد: ----

شهادت: 1361

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شهید غلامرضا ربیعی

شهید غلامرضا ربیعی
تولد: 1332

شهادت: 1359

محل تولد: دزفول

محل شهادت: جاده شوش- هفت تپه

شهید حبیب الله رجائی خواه

شهید حبیب الله رجائی خواه
تولد: ----

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: ----

شهید عبدالرحمن رائی خسرو آبادی

شهید عبدالرحمن رائی خسرو آبادی
تولد: 1335

شهادت: 1361

محل تولد: خسرو آباد

محل شهادت: شرق بصره- کوشک

شهید الله کرم راهنورد

شهید الله کرم راهنورد
تولد: 1342

شهادت: 1361

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دارخوین

شهید احمد راهنورد

شهید احمد راهنورد
تولد: 1353

شهادت: 1363

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شهید فاطمه راهگرد

شهید فاطمه راهگرد
تولد: 1309

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شهید بهروز رادمنش

شهید بهروز رادمنش
تولد: 1347

شهادت: 1367

محل تولد: دزفول

محل شهادت: ریش

شهید عبدالکریم راجی

شهید عبدالکریم راجی
تولد: 1339

شهادت: 1358

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شهید علی راج بالا

شهید علی راج بالا
تولد: 1304

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شهید رضوان راج بالا

شهید رضوان راج بالا
تولد: 1351

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شهید عبدالرحیم ذورقی

شهید عبدالرحیم ذورقی
تولد: 1348

شهادت: 1367

محل تولد: دزفول

محل شهادت: تپه رشن